BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı özel öğretim kurumlarının tesis ve binalarıyla bu tesis ve binalarda bulunması gereken araç gereçlerle ilgili standartları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

a)Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b)Yönetmelik: Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğini,

c)Kurum: 625 sayılı Kanun kapsamında bulunan okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim, orta öğretim okulları ve bu düzeyde haberleşme ile öğretim yapan kuruluşlar, motorlu taşıt sürücüleri kursları, çeşitli kurslar, dershaneler ve öğrenci etüt eğitim merkezlerini,

d)Kurucu: Kurum sahibini,

e)Kurucu temsilcisi: Tüzel kişiliği haiz kurucular tarafından görevlendirilen ve Bakanlığa karşı kurucuyu temsil eden kişiyi,

f)Laboratuvar: Fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi derslerinin yapılması amacıyla ayrılmış ve düzenlenmiş yerleri,

g)Toplantı ve gösteri için çok amaçlı salon: Toplantı, sergi, oyun ve benzeri etkinliklerin yapılmasına imkân verecek şekilde ayrılmış ve düzenlenmiş yeri,

h)İşlik: Elişi, ev işi, bilgisayar ve benzeri seçmeli derslerle uygulamalı diğer derslerin yapılması amacıyla ayrılmış yeri,

ı)Kitaplık: Yalnız kitap konulan, istekli öğrencilere ödünç kitap verilen yeri,

i)Okuma salonu: Öğrencilerin boş zamanlarında kitap okuyabilmeleri ve çalışma yapabilmeleri amacıyla ayrılan yeri,

j)Kütüphane: Kitap konulacak bölüm ile okuma ve çalışma salonu bulunan, istekli öğrencilerin ödünç kitap almalarına ve ders çalışmalarına imkân veren yeri,

k)Oyun bahçesi: Açık havada ve binanın arsa üzerinde bulunduğu alan dışında, bina arsasında bulunan yeri,

l)Teneffüshane: Bina içinde, derslik, laboratuvar, kütüphane, yönetim bölümleri ve eğitim-öğretime ayrılan diğer bölümler dışında öğrencilerin yağışlı veya soğuk havalarda teneffüs saatlerinde serbestçe dolaşmalarına imkân veren alanı,

m)Rehberlik ve ölçme değerlendirme servisi odası: Rehberlik hizmetleriyle ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerinin yapıldığı yeri,

n)Zümre başkanları odası: Zümre başkanlarının çalışacağı odayı,

o)Direksiyon eğitim alanı (Pist): Motorlu taşıt sürücüleri kurslarının direksiyon eğitimi derslerinin yapıldığı, amacına uygun düzenlenmiş alanı,

ö)Sosyal dinlenme tesisi: Direksiyon eğitim alanında öğretici ve kursiyerlerin ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan tesisi,

p)Uygulama sınıfı: 36-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı diğer öğretim kurumları bünyesindeki okul öncesi eğitim sınıfını,

r)Anaokulu: 36-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan okul öncesi eğitimi veren bağımsız kurumları,

s) Oyun etkinlik odası: 48-72 ay, özel, özel eğitim kurumlarında 36-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan okul öncesi eğitim sınıfı ile ilköğretim okullarına bağlı okul öncesi eğitim sınıfını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

ÖZEL OKULLAR

A-KURUM BİNASI

Okul Yeri ve Seçimi

Madde 5- Okul olarak kullanılacak bina yerinin seçiminde aşağıdaki özellikler aranır.

a)Okul binası yapılacak veya okul binası olarak kullanılacak gayrimenkuller sağlık, eğitim-öğretim ve ulaşım bakımından elverişli ve öğrencilerin kolaylıkla gidip gelecekleri bir yerde olmalıdır.

b)Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin; okul bina ve tesislerinden varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları arasında en az 100 metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Binaların birden fazla kapısı varsa en yakın kapı esas alınır.

İnceleme Raporları

Madde 6- Özel okul olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 625 sayılı Kanun ve Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu Yönergede belirtilen esaslarla birlikte;

a)Binanın sağlamlık ve dayanıklılığı ile genel görünüşü, ayrıca bulunduğu yer gibi fiziki nitelikler,

b)Binanın statik hesapları,

c)Herhangi bir tehlike anında öğrencilerin binayı kolaylıkla terk edebilmeleri için sağlanan çıkışlar,

d)Binada açılması istenen kurumun tür ve düzeyi,

e)Kaç öğrencinin eğitim görebileceğine ilişkin kontenjan tespiti

gibi öğrencilerin sağlıklı bir eğitim-öğretim görmelerine yardım edici etkenler, tek tek dikkate alınarak, düzenlenecek raporlarda bu hususlara ayrı ayrı yer verilir.

Okul olarak kullanılmak üzere izin alınmış kurumlarda binanın inşaatı için düzenlenmiş raporlar, (a) ve (b) bentlerindeki raporlar yerine geçer.

Yerleşim Plânı

Madde 7- Özel okullarda Bakanlıkça veya Yönetmelik gereği illerde valiliklerce onaylanmış olan yerleşim plânına göre kurumun derslik, oda ve diğer bölümleri düzenlenir.

Yerleşim plânlarında; Bakanlığın veya valiliğin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Yerleşim plânlarında; binanın arsaya yerleşiminde, her katın ayrı ayrı odalarının krokilerine, arsa üzerinde binanın kapladığı alan dışında kalan yerlere, oda ve koridorların ölçülerine yer verilir.

Yerleşim plânları, her blok ve her kat için ayrı ayrı en az 35 x 50 cm veya A3 boyutundaki kağıtlara yapılır. Yerleşim plânlarında birimlerin ebatları ve m2 leri belirtilmelidir.

Yerleşim plânlarında belirtilen bölümler, amaçları dışında kullanılamaz.

Dersliklerde, yerleşim plânında belirtilen kontenjandan fazla öğrenci bulundurulamaz.

Özel okullar;

a)Aynı binada,

b)Birbirlerine bağlantılı faklı binalarda,

c)Aynı bahçe içerisinde tümü özel okula tahsis edilmiş binalarda açılabilir.

Derslik ve Diğer Ders Yapılan Bölümlerin Pencere Alanı

Madde 8- Özel okullarda derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin pencereleri derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin taban alanının % 12’ sinden aşağı olamaz.

Dersliklerde Öğrenci Başına Düşen Kullanım Alanı

Madde 9- Özel okul dersliklerinde öğrenci başına düşen kullanım alanı 1.2 m² den az olamaz.

Derslik Kapıları

Madde 10- Özel okullarda derslik kapılarının genişliği en az 90 cm’dir. Derslik kapılarının genişliği 140 cm ve daha fazlası olursa kapılar çift kanatlı yapılır.

Kapıların ölçümü, kapı pervazlarının orta aksları esas alınarak yapılır

Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır. Derslik kapılarının dışa açılmaması hâlinde, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü yapılması mümkündür.

Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.

Derslik kapısı ön sıra ile yazı tahtası arasında olmalıdır.

Bina Kapıları

Madde 11-Özel okul binalarında giriş ve çıkışların güven içinde süratli bir şekilde sağlanması amacıyla yeterli sayıda giriş ve çıkış kapıları yapılır.

Merdivenler

Madde 12- Özel okul olarak kullanılacak binanın merdivenleri öğrencilerin aynı anda rahatlıkla geçmelerine uygun olmalıdır.

Merdivenler 3 veya daha fazla basamaklı ise, kenarlarında korkuluk bulunmalı, merdiven genişliği 1,4 m veya daha fazla ise, boşluk olan taraflarda kaymaları önleyici korkuluk olmalıdır.

Kurum merdivenlerinin genişliği binaya verilen toplam kontenjana göre;

a)500 kişiye kadar; her 100 kişi için 0,50 m,

b)1000 kişiye kadar; 500 kişiye kadar olan genişliğe ek olarak her 100 kişi için 0,30 m,

c)1000 kişiden fazlası için 1000 kişiye kadar olan genişliğe ek olarak her 100 kişi için 0,20 m, ayrılarak hesap edilir.

Merdivenlerin, toplam genişlikten az olmamak koşuluyla birden fazla yapılması mümkündür.

Derslik İçi Ölçüler

Madde 13- Özel okullarda derslik içi ölçüler:

a)Ön sıra ile yazı tahtası arasındaki mesafe 1.70 m olur.

b)Sıra dizileri arasındaki mesafe 0.50 m,

c)Sıra dizileri ile pencere arasındaki mesafe 0.40 m,

d)Sıra dizileri ile duvar arasındaki mesafe 0.60 m,

e)Arka sıra ile duvar arasındaki mesafe 0.30 m olmasına özen gösterilmelidir.

Derslik Tavan Yüksekliği

Madde 14- Özel okul olarak yapılan binaların derslik, laboratuvar, işlik ve benzeri eğitim-öğretim birimlerinde tavan yükseklikleri kiriş altına kadar bitmiş net 2.50 m, tavana kadar net 3.00 m’den az olmamalıdır.

Derslik tavan yüksekliği yukarıda belirtilen ölçülerden az olması hâlinde öğrenci başına 3,5 m³ hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.

Özel okul olarak kullanılmak amacıyla yapılmadığı hâlde özel okul olarak kullanılmak istenen binaların tavan yükseklikleri, o ilin imar mevzuatında konutlar için tespit edilen tavan yüksekliğinden az olamaz.

Koridorlar

Madde 15- Özel okul binalarının koridorları;

a)Tek taraflı sınıf kapısı açılan koridorlarda;

(1)Koridora bir sınıf kapısı açılıyorsa en az 2 m,

(2)Koridora açılan sınıf kapısı birden fazla ise en az 2,5 m,

b)İki taraflı sınıf kapısı açılan koridorlarda en az 3 m. genişlikte olmalıdır.

Havalandırma Düzeni

Madde 16- Özel okullarda bulunan toplantı ve gösteri için çok amaçlı salonda, kapalı spor salonunda ve kapalı beden eğitimi salonlarında havalandırma düzeni bulunmalıdır.

Su Deposu

Madde 17- Özel okullarda su kesintileri için en az okulun bir günlük su ihtiyacını karşılayacak büyüklükte su deposu veya tankı bulundurulur.

Paratoner

Madde 18- Özel okul binalarında paratoner tertibatı bulunmalıdır.

Aydınlık Düzeyleri

Madde 19- Özel okullarda aydınlık düzeyleri en az aşağıdaki gibi olmalıdır:

a)Okul öncesi eğitim kurumlarında 100 lüx,

b)İlköğretim okullarında;

(1)Dersliklerde 250 lüx,

(2)Teneffüshane, koridor ve benzeri yerlerde 150 lüx,

(3)Laboratuvarlarda 300 lüx,

c)Orta öğretim okullarında;

(1)Dersliklerde 250 lüx,

(2)Laboratuvarlarda 300 lüx,

(3)Teneffüshane, koridor ve benzeri yerlerde 150 lüx seviyesinde aydınlatma sağlanmalıdır.

Öğrenci Sıraları

Madde 20- Özel okullarda öğrenci sıralarıyla ilgili standartlar aşağıdaki ölçülere uygunluk sağlamalıdır.

İlköğretim

Ortaöğretim

Sıranın

3’erli Oturma Şekli

2’şerli Oturma Şekli

2’şerli Oturma Şekli

Boyu

120 cm

110 cm

110 cm

Ön tablo genişliği

40 cm

40 cm

40 cm

Yer yüksekliği

64 cm

70 cm

76 cm

Oturma yüksekliği

38 cm

42 cm

46 cm

Oturma genişliği

34 cm